Socialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

På barnskyddets enhet för vård utom hemmet arbetar 25 anställda. Enhetens 14 socialarbetare har hand om uppgifterna som hör till en socialarbetare som ansvarar för ett placerat barns angelägenheter. En socialarbetare har i medeltal 28 klienter. Fem socialhandledare arbetar med det placerade barnets föräldrar eller närstående. Två socialhandledare-registratörer bistår i registreringen av klientplanen. Tre byråsekreterare har bland annat hand om samordningen av Nappula, den skyddade videoförbindelsen, beslutförsändelser, betalningsförbindelser och skriftliga begäran om utlåtanden. Enhetens chef är den ledande socialarbetaren.

Arbetet omfattar resor men förutsätter inte användning av egen bil.

En modell om systematiskt barnskydd har införts och enheten har omvandlats i tre systematiska team.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Vi förväntar oss av dig också beredskap att modigt utveckla socialarbetet inom vård utom hemmet tillsammans med övriga anställda på enheten och samarbetspartner samt ett ivrigt och positivt grepp om arbetet. Vi hoppas på att du har en uppskattande och lyssnande attityd i klient- och nätverksarbetet.

Som merit ser vi kännedom om det systematiska arbetssättet och tidigare erfarenhet av socialarbete inom barnskyddet.

Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete där du har goda möjligheter till professionell tillväxt och utveckling med stöd från arbetsgemenskapen och hela organisationen. Anställda på enheten får regelbunden grupparbetshandledning och vid behov har du möjlighet till individuell arbetshandledning. I enlighet med den systematiska modellen är familjeterapeuten en del av de veckovisa systemiska teamen. Dessutom sammanträder en multiprofessionell expertgrupp i enlighet med 14 § i barnskyddslagen regelbundet. Du har tillgång till juridisk konsultation för välfärdssektorn. Som stöd för arbetshälsan har du bland annat tillgång till företagshälsovårdens tjänster och får ett Tyky-armband som ger dig möjlighet till förmånlig rekreation inom Åbos kultur- och motionstjänster.

Läs mer

http://www.turku.fi/sosiaalityontekijaksi

Mer om arbetsgivaren

ledande socialarbetare Milla Lumio tfn 050 561 6758, chef inom barnskyddet Eira Virolainen, tfn 050 342 4368
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas eller lämnas in till: Välfärdssektorn, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Barnskyddets vård utom hemmet
Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.