Socialhandledare, Boende- och missbrukartjänster - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

En socialhandledare inom boende- och missbrukartjänsternas enhet för socialarbete arbetar i ett multiprofessionellt team för att stödja klienter som är i behov av boendetjänster, erbjuda servicehandledning, bedöma servicebehov och utarbeta klientplaner. Som en medlem av det multiprofessionella teamet säkerställer socialhandledaren att Åbobor som befinner sig i en sårbar situation får tillgång till tjänster enligt socialvårdslagen och lagen om missbrukarvård samt övriga nödvändiga tjänster i enlighet med servicebehovet.

Till socialhandledarens uppgifter hör individuellt arbete med bostadslösa och missbrukarvårdsklienter i Åbo, i syfte att förebygga och minska bostadslöshet med hjälp av bland annat bostadssocialt arbete. Som stöd för bedömningen av servicebehovet används ett ”case management”-arbetsgrepp som bygger på servicehandledning och som innebär ett långsiktigt, klientorienterat och konfidentiellt individuellt arbete och social rehabilitering för missbrukar- och mentalvårdsklienter som befinner sig i en sårbar situation.

Till socialhandledarens tjänsteuppgifter hör bland annat beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd för enhetens klienter. Socialhandledaren bereder servicebeslut om missbrukarvårdens boendetjänster eller anstaltsvård till de delar som beslutsfattandet inte kräver socialarbetarbefogenheter.

Behörighetsvillkoren fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15) till lägre högskoleexamen inom socialsektorn eller en tidigare examen på institutnivå.

Därtill krävs tillräcklig erfarenhet av arbete med utmanande missbrukar- och mentalvårdsklienter samt tillräcklig kunskap om Åbo stads servicesystem.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren
  • Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Psykosociala tjänster, Boende- och missbrukartjänsternas socialarbete
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • TKU25-20-223-20
  • 2.11.2020
  • 2 324,76€/månad
  • 14.9.2020 - 28.9.2020 15:00
  • SocialarbeteSocialsektornÅboEgentliga Finland

tf ledande socialarbetare Susann Nylund, tfn 0505907497
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Psykosociala tjänster, Boende- och missbrukartjänsternas socialarbete
Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.