Sosiaalityöntekijä

Haemme sosiaalityöntekijää psykososiaalisiin asumispalveluihin. Tehtävänä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevien ja sinne hakeutuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko asiakkaiden palveluista, painopiste on erityisen tuen tarpeessa olevissa asiakkaissa. Tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä niin omien yksiköiden ja ostopalveluyksiköiden kuin asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Sosiaalityöntekijän työparina toimivat erityisesti asumispalveluiden esimies, vastaavat sairaanhoitajat sekä asumispalveluiden sosiaaliohjaajat.

Työhön sisältyy palveluntuottajien valvontaa ja asiakastapaamisia näissä yksiköissä sekä eri asumisyksiköissä asuvien asiakkaiden kuntoutumisen arviointi. Samalla mahdollistuu osallistuminen omien ja yksityisen sektorin asumispalveluiden kehittämisen tukemiseen asiakkaiden toipumista edistävästi. Psykososiaalisten asumispalveluiden toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn paraneminen, sen myötä oman elämän haltuunotto ja asiakkaan siirtyminen aiempaa itsenäisempään asumismuotoon sekä parhaimmillaan lopulta pois palvelujen piiristä ja eläminen omaa arkeaan halliten. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen toipumisorientaatio viitekehyksenä.

Tehtävä on uusi, joten oman työn kehittäminen kuuluu tehtävänkuvaan. Tarjoamme haasteellisen ja kiinnostavan tehtävän, jossa on myös mahdollisuus kehittää työtään ja osaamistaan, sekä innostuneen moniammatillisen työyhteisön. Työ on liikkuvaa, sosiaalityöntekijällä on oltava auto käytettävissään. Häneltä edellytetään kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä, valmiutta kohdata päihde- ja mielenterveysasiakkaita, neuropsykiatrisia asiakkaita, monenlaisia ns. rajapinnoilla olevia asiakkaita. Tehtävä on itsenäinen, joten valittavalta henkilöltä edellytetään kykyä ottaa vastuuta, rohkeutta kantansa ilmaisemiseen sekä toipumisorientaatiotietoisuuden jakamiseen ja vahvistamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön. Arvostamme innostuneisuutta ja kiinnostusta mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2722005, 3 §).

Työaika on 37,75 h/vko.

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset, Henkilöllisyystodistus, Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista, Rokotukset/Tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja, Lääkärintodistus

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupungin henkilöstöpalvelut/rekrytointiyksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen.
Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989, p. 044 701 3421 tai 044 701 1852.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Tarja Siltaniemi, psykososiaalisten asumispalvelujen vs. esimies, puh. 044 701 6760
Matti Järvinen, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, puh. 044 701 6561

Porin Perusturva, Terveys- ja sairaalapalvelut, Psykososiaaliset asumispalvelut, Taiteilijankoti
Osoite: 28100 Pori

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Suggested jobs