Sosiaalityöntekijän sijaisuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

Ansök senast  9.8.2024 23:59

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN SIJAISUUS LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUISSA

Oletko sinä perhesosiaalityön uusi sosiaalityöntekijä! Hae sijaisuutta 09.08.2024 klo 12.00 mennessä. Sijaisuus kestää ainakin vuoden 2025 loppuun saakka. Sosiaalityöntekijänä sinulle maksetaan kilpailukykyistä palkkaa, joka on 4 286,84 €/kk.

Perhesosiaalityössä on kaksi tiimiä, ILMO-tiimi, jossa vastataan palvelutarpeen arvioinneista ja ASSI-tiimi vastaa sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksista.

Tiimien työtä ohjaa yhteisövaikuttavuus (Collective Impact). Tavoitteena on tukea lapsen pärjäävyyttä arjessa tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Perhesosiaalityössä on osaavia ja innokkaita sosiaalityön ammattilaisia, jotka kehittävät toimintaa aktiivisesti. Tiimit toimivat systeemisen toimintamallin mukaisesti ja tiimeihin kuuluu konsultoiva perheterapeutti.

Johtava sosiaalityöntekijä ohjaa ja johtaa asiakastyötä ja systeemisessä viikkotiimissä sosiaalityöntekijän on mahdollisuus konsultoida muita tiimin jäseniä. Pyrimme systeemisessä työskentelyssä siihen, että tapaamme asiakasperheen ja verkoston yhdessä tiimin viikkokokouksessa. Monipuolinen ja laaja asioiden käsittely avaa myös uusia ratkaisuvaihtoehtoja perheen asioissa.

https://youtu.be/MYfFVkmIr9E

Sosiaalityöntekijänä tiedät, että paineensietokyky, joustavuus, hyvät vuorovaikutustaidot ja kirjalliset viestintätaidot ovat työssä tärkeitä. Työ on erittäin monipuolista, ammatillisesti haastavaa, mutta antoisaa. Tärkeänä tukena on toimiva työyhteisö, jossa huolten jakaminen ja toisten tukeminen toteutuvat. Työnohjaus toteutuu säännöllisesti. Perhesosiaalityön tiimeissä uudet työntekijät perehdytetään jaetulla vastuulla, jolloin saat monipuolisen näkökulman työhön ja eri prosesseihin.

Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Virallinen pätevyysvaatimus on lain mukainen eli sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan, negatiivinen huumausainetestin tulos sekä laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 6.2 §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote. Koeaika on 3 kuukautta.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla heräsi kysymyksiä perhesosiaalityön työstä!

vs. Johtava sosiaalityöntekijä Mikaela Klemets, p. 040 8043637 mikaela.klemets(a)soite.fi , sosiaalityöntekijä Päivi Kaustinen, p.050 4007445 paivi.kaustinen (a)soite.fi
vastuualuejohtaja Arja Seppälä, p.044 730 7985 arja.seppala(a)soite.fi
palvelualuejohtaja Maarit Biskop, p. 040 8065151 maarit.biskop(a)soite.fi

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

VIKARIAT SOM SOCIALARBETARE INOM SOCIALARBETET FÖR BARNFAMILJER

Är du familjesocialarbetets nya socialarbetare? Sök tjänsten senast 09.08.2024 kl. 12:00!. Som socialarbetare har du en konkurrenskraftig lön på
4 286,84 €/månad.

Karlebys familjesocialarbete består av två team: ILMO-teamet, som ansvarar för bedömningen av servicebehov och ASSI-teamet som ansvarar för klientrelationer i enlighet med socialvårdslagen.

Arbetet i teamen styrs av kollektiv verkan (Collective Impact). Målet är att genom samarbete med andra aktörer hjälpa barnet att klara sig i vardagen. I familjesocialarbetets team har vi kunniga och entusiastiska yrkesutbildade personer inom socialarbetet som aktivt utvecklar verksamheten. Teamen verkar enligt den systemiska verksamhetsmodellen, och till teamet hör en konsulterande familjeterapeut.

En ledande socialarbetare handleder och leder klientarbetet, och vid det systemiska veckomötet har socialarbetaren möjlighet att konsultera andra medlemmar i teamet. I det systemiska arbetet har vi som mål att träffa klientfamiljen och nätverket tillsammans vid teamets veckomöte. En mångsidig och omfattande behandling av ärenden för också med sig nya möjliga lösningar till familjens ärenden.

https://youtu.be/MYfFVkmIr9E

Som socialarbetare vet du att stresstålighet, flexibilitet, god interaktionsförmåga och skriftliga kommunikationsfärdigheter är viktiga i arbetet. Arbetet är mycket mångsidigt, yrkesmässigt utmanande, men givande. Ett viktigt stöd är den välfungerande arbetsenheten, där man pratar om sina bekymmer och stöder varandra. Teamet får regelbundet arbetshandledning. I familjesocialarbetets team får nya arbetstagare inskolning genom delat ansvar, vilket ger ett brett perspektiv på arbetet och olika processer. Även ett långvarigare mentorskap hör till inskolningen.

Kunskaper i svenska räknas som merit. Det officiella behörighetsvillkoret är behörighet som legitimerad socialarbetare i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).


Tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökning. Vi ber dig bifoga din CV till din elektroniska ansökning. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökning, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga utfärdat av en av företagsläkarna för välfärsområdets personal, ett negativt resultat i ett drogtest samt ett straffregisterutdrag som krävs enligt 6.2 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Prövotiden är 3 månader.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om familjesocialarbetet!

Ställföreträdande ledande socialarbetare Mikaela Klemets, tfn 040 8043637, mikaela.klemets(a)soite.fi, socialarbetare Päivi Kaustinen, tfn 050 4007445 paivi.kaustinen(a)soite.fi
Ansvarsområdesdirektör Arja Seppälä, tfn 044 730 7985 arja.seppala(a)soite.fi
Serviceområdesdirektör Maarit Biskop, tfn 040 8065151 maarit.biskop(a)soite.fi

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite vastaa alueen sote-palveluista ja pelastustoimesta. Soite järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut kahdeksan kunnan alueella Keski-Pohjanmaalla. Jäsenkuntia ovat Kokkola, Kannus, Toholampi, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho ja Lestijärvi. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle. Soitessa työskentelee noin 4000 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit. Läs om arbetsgivare