Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 1.1.2022 alkaen täytettäväksi

TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON TOIMIALUEJOHTAJAN VIRKA

Soite on alueellinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelut yhteen liittävä kuntayhtymä. Soiten toiminta on jaettu neljään toiminnalliseen toimialueeseen: Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Hoito ja hoiva, Perheiden palvelut sekä Vammaispalvelut. Vuosien kokemuksella olemme jo pitkällä matkalla kohti hyvinvointialuetta. Soitessa työskentelee noin 4000 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit. Olemme turvallinen ja vakaa työnantaja, joka joustaa työntekijän elämäntilanteen mukaan. Toimintamme on arvolähtöistä ja eettisesti korkealaatuista.

Toimialuejohtaja vastaa terveyden ja sairaanhoidon toimialueen kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Terveyden ja sairaanhoidon toimialueella järjestetään mm. perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, kuntoutuksen ja neurologian palvelut, päivystykselliset palvelut ja sairaanhoidolliset tukipalvelut sekä somaattinen erikoissairaanhoito. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä keskussairaala noin 200.000 asukkaalle yhdeksällä erikoisalalla ja meillä on vahva synnytyssairaala. Soitessa kehitetään aktiivisesti vastaanottotoimintaa ja kehitämme palvelujamme monimuotoisesti ja ennakkoluuttomasti hyödyntäen myös digitaalisia ja etäpalveluja. Toimialuejohtaja on johtoryhmän terveyden ja sairaanhoidon asiantuntijajäsen ja siinä roolissaan varmistamassa laaja-alaisen integroidun toimintamallin toteuttamisesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää 100 % työpanosta.

Kelpoisuusehtona viralle on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen pätevyys toimia lääkärin tehtävissä sekä toimialalle soveltuva erikoislääkärin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito.

Etsimme monipuolisen kokemuksen omaavaa terveydenhuollon ammattilaista, joilla on vahvaa näyttöä alansa osaamisesta, johtamisesta ja kehittämisestä. Arvostamme muutosjohtamisen taitoja sekä tahtoa kehittää toimintaa ennakkoluulottomasti - henkilöstöä osallistaen ja kuunnellen. Lisäksi arvostamme talousjohtamisen osaamista, yhteistyötaitoja, henkilöstöjohtamisen pelisilmää sekä innovatiivisuutta, vastuullisuutta ja itsenäistä työotetta. Olemme sitoutuneita Soiten strategian mukaiseen laaja-alaiseen ja kokonaisvastuiseen työhön integroidusti toimivassa sote-kuntayhtymässä.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Hakemukset tulee jättää 30.9.2021 klo 12 mennessä.

Ennen vaalin vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta. Palkkaus määritellään KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi puh. 044 7232 330 ja johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell puh. 040 653 4005

Kokkolassa 25.8.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas för att tillsättas från och med 1.1.2022

EN TJÄNST SOM VERKSAMHETSOMRÅDESCHEF FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Soite är en regional samkommun som förenar primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänsterna. Soites verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden: Hälso- och sjukvårdstjänster, Vård och omsorg, Familjetjänster och Handikapptjänster. Med flera års erfarenhet har vår utveckling mot ett välfärdsområde redan hunnit långt. I Soite arbetar cirka 4 000 professionella från olika yrkesgrupper. De största yrkesgrupperna är vårdpersonalen och läkarna. Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som är flexibel beroende på den anställdas livssituation. Vår verksamhet är värdebaserad och håller hög etisk kvalitet.

Verksamhetsområdeschefen ansvarar för den övergripande ledningen av verksmhetsområdet hälso- och sjukvård. Inom verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård ordnas bl.a. den grundläggande hälsovårdens mottagningstjänster samt munhälsovårdens, rehabiliteringens och neurologins tjänster, jourtjänsterna och sjukvårdens stödtjänster samt den somatiska specialsjukvården. Mellersta Österbottens centralsjukhus är det närmaste jourhavande centralsjukhuset för cirka 200 000 invånare inom nio specialområden, och vi är ett välutvecklat förlossningssjukhus. Soite utvecklar aktivt mottagningsverksamheten och vi utvecklar våra tjänster på ett mångsidigt och fördomsfritt sätt och tillhandahåller också digitala tjänster och distanstjänster. Verksamhetsområdeschefen är sakkunnigmedlem i ledningsgruppen för hälso- och sjukvården och säkerställer i den rollen genomförandet av en omfattande integrerad verksamhetsmodell. Att sköta uppgiften kräver en hundraprocentig arbetsinsats.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är behörighet att verka som läkare i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), samt behörighet som specialist inom verksamhetsområdet samt tillräcklig erfarenhet av administrativa uppgifter och chefsuppgifter inom branschen samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och tillräckliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi söker ett proffs inom social- och hälsovården som har mångsidig erfarenhet och som kan visa starkt prov på kompetens och ledarskap inom branschen samt utveckling av branschen. Vi värdesätter kunskaper inom förändringsledning och vilja att utveckla verksamheten fördomsfritt - dock genom att höra andra och göra dem delaktiga. Dessutom värdesätter vi kompetens inom ekonomiskt ledarskap, samarbetsförmåga, en blick för personalledning, innovativt tänkande, ansvarskänsla och ett självständigt arbetssätt. I enlighet med Soites strategi har vi förbundit oss till ett genomgripande arbete med totalansvar i en integrerad social- och hälsovårdssamkommun.

Tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat .Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökning. Ansökan ska lämnas in senast 30.9.2021 kl 12.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Prövotiden är 6 månader. Lönen bestäms enligt AKTA och läkaravtalet.

Mer information ges av verkställande direktören Minna Korkiakoski-Västi, tfn 044 723 2330 och chefsöverläkare Pirjo Dabnell, tfn 040 653 4005

I Karleby 25.8.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb