test

Utsjoella on haettavana terveyskeskuslääkärin virka. Virka täytetään 1.1.2022 alkaen vakinaisesti.

Utsjoen terveyskeskus tuottaa terveyden- ja sairaanhoitopalveluita noin 1200 asukkaalle. Vastaanotossa työskentelee kaksi lääkäriä, sairaanhoitaja, kotisairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, terveyskeskusavustaja ja laboratorionhoitaja. Kunnassa on kaksi terveydenhoitajaa.
Terveyskeskuksessa 13-paikkainen vuodeosasto, laboratorio, hammashoitola ja tuettua palveluasumista. Virka-ajan ulkopuolinen ja viikonloppupäivystys hoidetaan Inarin kunnan terveyskeskuksessa, viikonloppupäivystykseen osallistuvat myös Utsjoen lääkärit.
Terveyskeskuksessa on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä. Suomen ainoassa saamelaisenemmistöisessä kunnassa palvelut tuotetaan suomen ja pohjoissaamen kielillä.

Terveyskeskuslääkärin työtehtävät ovat monipuolisia sisältäen mm. sairasvastaanoton, neuvolat ja vuodeosaston.

Kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys Suomessa sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.
Viran tehtäväkohtainen palkka sekä muut ehdot määräytyvät kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja antavat vastaava lääkäri Heidi Eriksen, puh 040 181 0284 ja perusturvajohtaja Nanna Miettunen, puh. 040-574 8499 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 07.12.2021 klo 15:00 mennessä www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä: terveyskeskuslääkärin viransijaisuus. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

---

Ohcejogas lea ohcanláhkai dearvvasvuođaguovddášdoaktára virgi. Virgi devdojuvvo 1.1.2022 rájes fásta.

Ohcejoga dearvvasvuođaguovddáš buvttada dearvvasvuođa- ja buohccedikšunbálvalusaid sullii 1200 ássái. Vuostáváldimis barget guokte doaktára, buohccedivššár, ruoktobuohccedivššár, psykiátralaš buohccedivššár, fysioterapevta, dearvvasvuođaguovddášveahkki ja laboratoriadikšu. Gielddas leat guokte dearvvasvuođadikšára.
Dearvvasvuođaguovddážis lea 13-báikki seaŋgaossodat, laboratoriija, bátnedivššohat ja dorjojuvvon bálvalusássan. Goziheapmi virgeáigge olggobealde ja vahkkoloahpaid áigge dikšojuvvo Anára gieldda dearvvasvuođaguovddážis, vahkkoloahppagoziheapmái oassálastet maiddái Ohcejoga doaktárat.
Dearvvasvuođaguovddážis lea anus Lifecare-pasientadiehtovuogádat. Suoma áidna sámeeanetlogu gielddas bálvalusat buvttaduvvojit suomagillii ja davvisámegillii.

Dearvvasvuođaguovddášdoaktára barggut leat máŋggabealagat ja sisttisdollet ee. buohcciid vuostáváldima, rávvehagaid ja seaŋgaossodaga.

Gelbbolašvuođaeaktun leat lágalažžan dahkkon doaktára dohkálašvuohta Suomas sihke buorre suomagiela njálmmálaš ja čálalaš máhttu. Sámegiela máhttu gehččojuvvo ohccái erenomáš ánsun.

Virggi bargoguovdasaš bálká sihke eará eavttut mearrašuvvet gieldda doaktáriid virgeeaktosoahpamuša mielde. Ohcci sáhttá ovdanbuktit iežas bálkásávaldaga. Ohcejoga gielda máksá sámegiela dáiddus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš dáiddus 100 € /mb ja čálalaš ja njálmmálaš dáiddus 150 € /mb.
Virggis čuvvojuvvo golmma (6) mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon bargi galgá ovdanbuktit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis ovdal virggi vuostáváldima. Lassin gáibiduvvo boahkuhansuodji njoammudávdalága 48§:a mielde.

Lassedieđuid addiba vástideaddji doavttir Heidi Eriksen, tel 040 181 0284, ja vuođđodorvohoavda Nanna Miettunen, tel. 040 574 8499, dahje šleađgapoasttain ovdanamma.sohkanamma at utsjoki.fi.

Ohcamušat čuvvosiiguin bivdojuvvojit sáddet 07.12.2021 dmu 15.00 rádjai www.kuntarekry.fi bokte. Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrihkalaččat kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maid čujuhusain: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Konfaluhttii merkejupmi: terveyskeskuslääkärin viransijaisuus. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vastaava lääkäri Heidi Eriksen, puh 040 181 0284 ja perusturvajohtaja Nanna Miettunen, puh. 040-574 8499 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Lisätietoja

Utsjoen kunta, Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyskeskus

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1232. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Seitatie 1, 99980 Utsjoki

Rekommenderade jobb