Uppsökande ungdomsarbetare - Sjundeå kommun

Uppsökande ungdomsarbetare - Sjundeå kommun

Den uppsökande ungdomsarbetarens uppgift är att i enlighet med ungdomslagen komma i kontakt med unga som är i behov av stöd och hjälpa henne/honom att omfattas av sådana tjänster och annat stöd, som främjar den ungas växande och självständighet samt tillträde till utbildning och arbetsmarknaden.

I den uppsökande ungdomsarbetarens arbetsuppgifter ingår individuell handledning och vid behov grupphandledning med hjälp av uppsökande arbetes metoder samt genom aktiv närvaro. I uppgiftsbeskrivningen ingår utvecklande av arbetet, rapportering, omfattande samarbete med olika aktörer samt med teamet inom det uppsökandet arbetet. I arbetet ingår också samarbete med både finsk- och svenskspråkiga skolor, arbete på ungdomslokalen Walkers samt arbete på fältet. Den uppsökande ungdomsarbetaren deltar i utvecklingen av ungdomsväsendets tjänster och samarbetar med olika kommunala verksamheter och olika intressentgrupper.

Vi erbjuder dig en tvåspråkig och intressant arbetsmiljö där du kan påverka innehållet i ditt arbete samt utveckla verksamhetsformer. Som stöd har du din närmaste chef, utbildningsmöjligheter, arbetshandledning och god företagshälsovård. Det uppsökande arbetet är rörligt och innehåller delvis kvälls- och veckoslutsarbete, användning av egen bil förutsätts.

Den uppsökande ungdomsarbetaren, (BILDN 320/2019) vakans 330009, fungerar inom organisationen för kommunens bildningsavdelning som svarar bland annat för undervisningen, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet samt kollektivtrafiken på kommunens område. I Sjundeås ungdomstjänster arbetar ungdomstjänsternas koordinator som fungerar som närmaste chef, en ungdomsledare och två uppsökande ungdomsarbetare, varav den lediga vakansen är en. Till ungdomstjänsterna hör också arbetsverkstaden Ström, där två handledare för rehabiliterande arbetsverksamhet arbetar samt välfärdskoordinatorn som deras närmaste chef.

Förutsatt utbildning och arbetserfarenhet
Vi förutsätter yrkeshögskoleexamen inom ungdoms- eller socialbranschen eller någon annan utbildning och mångsidig erfarenhet inom branschen som ger goda kunskaper för handledning av unga som är i behov av stöd . Vi förutsätter också tidigare erfarenhet om ungdomsarbetet, uppsökande ungdomsarbetet, socialarbetet, sysselsättningsservicen eller annat arbete som stöder ens förmåga att klara av uppgiften.

Språkkunskap
I uppgiften förutsätts utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i det ena inhemska språket (finska eller svenska) och goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Lönen och anställningsförhållandets villkor fastställs enligt AKTA. För arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på 6 månader. Den valda ska innan mottagande av befattningen förevisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, det straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 momentet i straffregisterlagen samt det intyg över narkotikatest som avses i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Mer information ungdomsservicekoordinator Jonna Farin, 0443861242 eller jonna.farin@siuntio.fi

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Vapaan sivistystyön tulosalue
Adress: Parkstigen 1, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå. Sjundeås ungdomsservice fungerar inom organisationen för kommunens bildningsavdelning som svarar bland annat för undervisningen, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet samt kollektivtrafiken på kommunens område.

Mer om arbetsgivaren