Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 30.9.2021 klo 12.00 mennessä

UROLOGIAN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKA
Kirurgian klinikassa

Kelpoisuutena virkaan on urologian erikoislääkärin pätevyys sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Vahva kliininen kokemus ja hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito katsotaan eduksi.

Sote-alueemme 1700 synnytystä ja etäisyys yliopistosairaalaan edellyttävät ympärivuorokautista kirurgista päivystysvalmiutta.

Palkkaus on voimassaolevan lääkärisopimuksen mukainen. Erityisosaaminen huomioidaan palkkauksessa.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työ-terveyslääkärinlausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Lisätietoja antaa ylilääkäri Annukka Kuusio, puh. 040 6534 397, annukka.kuusio@soite.fi


Kokkola 2.8.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas senast 30.9.2021 kl. 12.00

EN AVDELNINGSÖVERLÄKARTJÄNST I UROLOLGI
På kirurgiska kliniken

Behörighetsvillkoren för tjänsten är behörighet som specialist i urologi samt tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Gedigen klinisk erfarenhet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska räknas som merit.

De 1700 förlossningarna i vårt social- och hälsovårdsområde och avståndet till universitetssjukhuset förutsätter kirurgisk jourberedskap dygnet runt.

Lönen bestäms enligt det gällande läkaravtalet. Specialkunnande beaktas vid lönesättningen.

Tjänsten söks genom att fylla i en ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga CV till den elektroniska ansökan.

Före fastställandet av valet bör den sökande visa upp ett utlåtande om sin arbetsduglighet av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Prövotiden är sex månader.

Ytterligare information ges av överläkare Annukka Kuusio, tfn 040 6534 397, annukka.kuusio@soite.fi


I Karleby 2.8.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb