Skip to main content
test
Useita pitkiä lähihoitajan sijaisuuksia, Pohjoinen kotihoito - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 30.12.2022 klo 12.00 mennessä

ERIPITUISIA LÄHIHOITAJAN SIJAISUUKSIA

Pohjoinen kotihoito toimii Lohtajan, Kälviän ja Ullavan alueella. Työ edellyttää liikkumista koko Pohjoisen kotihoidon alueella.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Kokemus alueen hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi. Työ on kaksivuorotyötä.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme aiempaa alueen työkokemusta. Valitulta henkilöstöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon sekä valmiutta joustavaan liikkumiseen Pohjoisen kotihoidon eri alueilla asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tarjoamme koko tiimin sekä esimiehen tuen työlle. Työyhteisössämme tärkeitä asioita ovat hyvä ja reilu työilmapiiri, työkaverin sekä asiakkaan arvostava kohtaaminen ja motivoitunut asenne. Käytettävissäsi on laajat digitaaliset ratkaisut hoitotyön tueksi.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen.

Sijaisuuksia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Lisätietoja antavat palveluesimies Susanna Meriluoto-Hyry puh. 0503549769

Kokkolassa 10.2.2022


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 30.12.2022 kl. 12.00

OLIKA LÅNGA NÄRVÅRDARVIKARIAT

Norra hemvården fungerar i Lochteå, Kelviå och Ullava. Arbetet förutsätter att man rör sig i hela Norra hemvårdens område.

Behörighetsvillkoret är en närvårdarexamen. Erfarenhet av vårdarbete i området samt kunskaper i det andra inhemska språket räknas som meriter. Arbetet är tvåskiftsarbete.

Vi förväntar oss kännedom om arbete i området, en positiv inställning till utveckling, god organisationsförmåga, förmåga att anpassa sig till nya situationer samt ett klientorienterat arbetssätt i mångprofessionella arbetsmiljöer. Dessutom värdesätter vi tidigare erfarenhet av arbete i området. Av den personal som valts förutsätter vi att de har beredskap för och förbinder sig till arbetsväxling samt har beredskap att förflytta sig flexibelt mellan olika delar av norra hemvården enligt klienternas behov.

Vi erbjuder stödet av hela teamet och chefen. Viktigt i vår enhet är en god och hederlig arbetsatmosfär, ett värdesättande bemötande av kollegor och klienter och en motiverad inställning. Du har tillgång till omfattande digitala lösningar som stöd för vårdarbetet.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Befattningarna söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan http://www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till den elektroniska ansökningen. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till den elektroniska ansökningen, men du bör vara beredd på att ta dem mid dig till en eventuell intervju.

Ytterligare uppgifter ger serviceförman Susanna Meriluoto-Hyry, tfn 050 354 9769

Karleby 10.2.2022

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb