Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa opetuksen ja pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Työsuhteen alkaessa sijoituspaikkana on Nuorgamin päiväkoti.
Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on luoda lapselle turvallinen ja aktivoiva oppimisympäristö, jossa lasten ajatuksia kunnioitetaan ja kuunnellaan. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon vuoden kierto, paikalliset elinkeinot ja sijainti. Saamen kieli ja kulttuuri ovat vahvassa roolissa toiminnassa ja sen kaikissa arjen tilanteissa. Työskentelyä ohjaavia arvoja ovat toisten kunnioittaminen, hyvät käytöstavat, yhdenvertaisuus, luonto ja suvaitsevaisuus.
Kelpoisuusehto
Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 26.
Palkkaus perustuu kunnalliseen virka-/työehtosopimukseen. Lisäksi Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikostaustaote.
Hakuaika päättyy 1.4.2021 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja, puh. +358 40 1810273, tea.raudasoja@utsjoki.fi


Árrabajásgeassima oahpaheaddji vástida oahpahusa ja pedagogalaš doaimma plánemis, ollašuhttimis, árvvoštallamis ja ovddideamis. Bargogaskavuođa álggedettiin sajuštanbáikin lea Njuorggáma beaiveruoktu.
Ohcejoga gieldda árrabajásgeassima doaibmajurddan lea láhčit mánnái dorvvolaš ja aktiverejeaddji oahppanbirrasa, gos mánáid jurdagat gudnejahttojit ja guldaluvvojit. Doaimma plánemis váldo vuhtii jagi molsašuvvan, báikkálaš ealáhusat ja sajádat. Sámegiella ja kultuvra leat nana rollas doaimmas ja dan buot árgga diliin. Bargama stivrejit árvvut dego nuppiid gudnejahttin, buorit dábit, ovttaveardásašvuohta, luondu ja utnolašvuohta.
Gelbbolašvuođaeaktu
Árrabajásgeassinláhka 540/2018 § 26.
Bálká vuođđuduvvá gielddaid virge-/bargoeaktosoahpamuššii. Lassin Ohcejoga gielda máksá sámegiela dáiddus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš dáiddus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš dáiddus 150 €/mb.
Barggus heivehuvvo njealji mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon galgá dárbbu mielde ovdanbuktit rihkusregisttarlága 6 §:s 2 mom. oaivvilduvvon rihkusduogášváldosa.
Ohcanáigi nohká 1.4.2021 dmu 15.00. Álgoálgosaš oahppo- ja bargoduođaštusat ovdanbuktojit vejolaš jearahallama oktavuođas.

Lassedieđuid addá árrabajásgeassinhoavda Tea Raudasoja, tel. +358 40 1810273, tea.raudasoja@utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

varhaiskasvatusjohtaja/árrabajásgeassinhoavda Tea Raudasoja, puh. +358 40 1810273, tea.raudasoja@utsjoki.fi

Utsjoen kunta, Varhaiskasvatus, Päivähoito
Osoite: Herrankuru 10, Nuorgam, 99990 Nuorgam

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1232. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.