Open vacancy Vasa stad

Familjehandledare/handledare

Vasa stadSocial- och hälsosektorn / Barn- och familjesocialarbeteVasaVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-03-123-18
Första ansökningsdag: 
7.12.2018
Sista ansökningsdag: 
21.12.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.1.2019, eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker tre familjehandledare och två handledare till ordinarie befattningar inom serviceområdet för barn- och familjesocialarbete.

Alla befattningar är nya och de kan besättas fr.o.m. 2.1.2019. Familjehandledarnas och handledarnas uppgift är att på basen av klientplanen förverkliga familjearbete i enlighet med socialvårdslagen. Familjehandledarna bör även vara beredda att vid behov arbeta kvällstid.

Familjehandledarna/handledarna placeras inom teamet för handikappservice, integration och socialarbete, vars uppgift är långsiktigt socialarbete för barnfamiljer, socialarbete som ingår i serviceuppgiften för handikappservice samt uppgifter som ingår i främjande av integration.

Med familjearbete avses stödjande av välbefinnandet genom socialhandledning och annan hjälp i situationer där barnet eller dennes familj behöver stöd och handledning för att stärka de egna resurserna och växelverkan inom familjen. Familjearbetet ges för att trygga hälsan och utvecklingen hos ett barn eller en ung person som behöver särskilt stöd.

Inom serviceområdet för barn- och familjesocialarbete arbetar förutom dessa familjehandledare även fyra familjehandledare och tre handledare som förverkligar effektiverat familjearbete enligt barnskyddslagen.
Serviceområdet för barn- och familjesocialarbete ansvarar för socialjouren, samtligt socialarbete som berör barn och familjer och i sin helhet för arbetet inom barnskyddet. Inom serviceområdet finns ca 100 anställda. Serviceområdets värdegrund baserar sig på konventionen om barnets rättigheter.

Vi är en barnvänlig och flexibel arbetsgivare och vi förväntar oss det samma även av våra anställda.

Behörighetsvillkor är socionom (YHS), sjukskötare eller lämplig högskolexamen på motsvarande nivå.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språket (språkintyg).

Vi värdesätter arbetserfarenhet i synnerhet från arbete med barn och unga samt god växelverkan och samarbetsförmåga. Vi uppskattar även stresstålighet, flexibilitet och förmåga att arbeta i snabbt växlande klientsituationer.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2 365,20 €/månad.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Ledande socialarbetare Virpi Hagström, tfn 06 325 4398
Serviceområdeschef Jussi Björninen, tfn 0400 860 096