Open vacancy Åbo stad

Förrättningsingenjör

Åbo stadÅbo stad, Åbo Fastighetsaffärsverk, Matristjänster, Fastighetsbildning och terrängmätningÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU00-75-31-17
Första ansökningsdag: 
7.12.2017
Sista ansökningsdag: 
21.12.2017 15.00
Lön: 
den uppgiftsrelaterade lönen 2 956,50 €/månad, avtalet för teknisk personal
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.2.2018
Arbetsbeskrivning

I Åbo inleder den nya sektorn, Stadsmiljösektorn, sin verksamhet i början av 2018. Stadsmiljösektorn bildas av de nuvarande fastighetssektorn och miljösektorn. Stadsmiljösektorn svarar för skapandet och ordnandet av verksamhetsförutsättningar för den attraktiva stadens tillväxt, utvecklingen av stadsmiljön, strukturell funktionalitet och trivsel samt stadens byggda infrastrukturegendom, byggande och underhåll av en högklassig stadsmiljö och planering och byggande av sunda lokaler. Därtill ansvarar sektorn för myndighetstjänster som gäller miljö och byggande, miljöskydd samt regional kollektivtrafik och avfallsservice.

Förrättningsingenjören ingår i matrisen för lägesinformation och stadsmätning som ansvarar för utarbetande av tomtindelningar, fastighetsförrättningar inom detaljplaneområdet, upprätthållande av fastighetsregistret, adressnumrering av fastigheter, produktion och uppdatering av geodata, geodatasystem samt kundserviceuppgifter. Till förrättningsingenjörens uppgifter hör fastighetsförrättningar inom detaljplaneområdet och separata tomtindelningar.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är en lämplig ingenjörsexamen. Den som väljs ska ha ingenjörsexamen som berättigar hen att arbeta som förrättningsingenjör (fastighetsbildningslagen 5 §). En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt kunskaper om datasystemet Trimble Locus.

Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som väljs ska innan valet fastställs uppvisa ett av företagshälsovården utfärdat intyg över sitt hälsotillstånd.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ges av direktör för fastighetsbildningen Laura Suurjärvi tfn 050 5589 532, förnamn.efternamn@turku.fi och förrättningsingenjör Jouko Levo tfn 044 907 2695, förnamn.efternamn@turku.fi

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Utöver elektronisk ansökan kan man också lämna in en skriftlig ansökan före utgången av ansökningstiden till: Åbo Fastighetsaffärsverk, registratorskontoret, PB 11, 20101 Åbo