Open vacancy Kyrkslätts kommun

Socialarbetare

Kyrkslätts kommunKYRKSLÄTTS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, BARNSKYDDET, TEAMET FÖR ÖPPENVÅRDKyrkslätt
Arbetsnyckel: 
168754
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
6.3.2018 12.00
Lön: 
3464,76€/kk
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
6.3.2018
Arbetsbeskrivning

En socialarbetare till teamet för barnskyddets öppenvård

Kom med att utveckla Kyrkslätts kommuns barnskydd mot ett systemiskt arbetsgrepp (s.k. Hackney-modell). I kommunen ledigförklaras tre nya tjänster som socialarbetare inom barnskyddet.

Tyngdpunkten för Kyrkslätts vård- och omsorgssektor år 2018 ligger på service för barnfamiljer.

Barnskyddet i Kyrkslätt är indelat i två team: öppenvård samt vård utom hemmet och eftervård. Under våren 2018 börjar vi arbeta i team enligt Hackney-modellen. Vi utbildar hela personalen inom barnskyddet och familjetjänsterna i att genomföra en systemisk barnskyddsmodell och börjar arbetet enligt modellen under våren 2018. Detta innebär starkare teamarbete, mindre klientantal, inbegripande av principer för systemiskt tänkande och metoder som stöder tänkandet till synvinklar som konkret styr barnskyddsarbetet, samt ett kontinuerligt handledningsgrepp i arbetet.

En systemisk arbetsmodell erbjuder möjlighet till ett intensivare och mer bemötande arbetsgrepp i klientarbetet. De närmaste cheferna, som gått Institutet för hälsa och välfärds utbildning för utbildare, ger handledning i den systemiska arbetsmodellen. Du får också stöd och handledning av teamet och hela arbetsgemenskapen. Teamen har regelbunden handledning i arbetet.

Till teamet för barnskyddet hör för tillfället 10 befattningar som socialarbetare, två socialhandledare samt en ledande socialarbetare.

1 socialarbetare till teamet för barnskyddets öppenvård

Till uppgifterna hör att verka som socialarbetare som svarar för barnets ärenden samt att genomföra öppenvårdens stödåtgärder i enlighet med klientplanen i samarbete med barnet, barnets föräldrar och nätverk.

Behörighetskrav för tjänsten som socialarbetare är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7§, 32§).

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3464,76 €/månad.

Vi uppskattar ett positivt, kundorienterat och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Vi förutsätter kunnande enligt uppgiftens svårighetsgrad, goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga, god uttrycksförmåga i skrift och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att arbeta i par och i team samt ett reflektivt arbetsgrepp är en förutsättning för framgångsrik skötsel av uppgiften.

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit.

Den som väljs till tjänsten ska uppvisa en bedömning av företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta uppgifterna som hör till tjänsten.

Den som blir vald ska visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6.2 § straffregisterlagen.
I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Ytterligare uppgifter ges av ledande socialarbetare Birgitta Nordman, tfn 040-7410892, Veronica Lundqvist 040-7591149 och chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561411, e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Skicka din ansökan i första hand med Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut 6.3.2018 kl. 12.00.