Open vacancy Åbo stad

Ansvarig handledare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Äldre- och handikappomsorgen, Handikappservice, Service för personer med utvecklingsstörning, Boendeservice, Bostäder inom handikappservicenÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-60-104-18
Första ansökningsdag: 
14.3.2018
Sista ansökningsdag: 
28.3.2018 15.00
Lön: 
2 893,61 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.7.2018
Arbetsbeskrivning

Den ansvariga handledaren ansvarar för verksamheten på enheten Bostäderna inom handikappservicen (7 handledare). Enheten ansvarar för det heltäckande välbefinnandet hos klienter med utvecklingsstörning som bor inom stödboende eller boende med handledning på olika håll i Åbo. Till enheten hör boendeenheterna Kurjenkallio och Tervahovi samt klienter med utvecklingsstörning som bor självständigt, sammanlagt ca 100 klienter. Chefen ansvarar för uppföljningen av verksamheten och utvecklandet av arbetets innehåll, lokalerna och uppföljningen av kostnaderna samt klientarbetet. Chefen deltar också direkt i klientarbetet. Enheten erbjuder också neuropsykiatrisk handledning.

Behörighetsvillkoren är lämplig yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen eller tidigare utbildning på institutnivå, kännedom inom området samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap.

Därtill förutsätter vi minst ett års arbetserfarenhet av chefsarbete inom boendeservicen för personer med utvecklingsstörning och minst fem års arbetserfarenhet av motsvarande klientarbete inom servicen för personer med utvecklingsstörning.

Vi förutsätter också att du har vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Direktör för handikappservicen Kaisa Kiiski, tfn 050 559 9023

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas eller lämnas in till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO