Tule töihin Kainuun hyvinvointialueelle

Terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin!

Kainuun hyvinvointialue on noin neljän tuhannen osaajan työpaikka, jonka tehtävänä on järjestää sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko maakunnassa.

Hyvinvointialueella on mahdollista työskennellä monipuolisesti erilaisissa tehtävissä: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, pelastustoimi.

Hoidamme ja turvaamme kainuulaisten arkea – yhdessä

Työyk­sik­kö­jä on eri puo­lil­la Kai­nuu­ta lä­hes sa­ta. Meillä tehdään asia­kas­läh­töis­tä ja laa­du­kas­ta työ­tä asiak­kai­den ja po­ti­lai­den par­haak­si mo­niam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä. Meiltä löydät rennon työilmapiirin, saat tukea työtiimiltä ja pystyt joustamaan työajoissa. Tuem­me osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä ja meil­lä on hy­vät kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det. Kainuussa toimintoja uudistetaan jatkuvasti.

Tar­joam­me si­nul­le mu­ka­van työyh­tei­sön, mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä se­kä hy­vät työ­suh­de-edut.

Kainuun keskussairaalalle palkinto lääkärien koulutuksesta

lue lisää

Tutustu ammattilaisiimme

Sairaanhoitaja Jenni

"Moik­ka, olen Jen­ni Ko­va­lai­nen ja työs­ken­te­len Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa leik­kaus- ja anes­te­siao­sas­tol­la leik­kaus­hoi­ta­ja­na. Olen val­mis­tu­nut pe­rio­pe­ra­tii­vi­sek­si sai­raan­hoi­ta­jak­si vuon­na 2006 ja sii­tä läh­tien työs­ken­nel­lyt sa­mas­sa pai­kas­sa. Vas­tuua­luei­ta­ni ovat gast­ro­ki­rur­gia ja opis­ke­li­ja­vas­ta­va­na toi­mi­mi­nen."

Lastentautien erikoistuva lääkäri Iina

"Työskentelen Kainuun keskussairaalassa lastentautien klinikassa. Hoidamme Kainuun alueen lapsia ja nuoria vastasyntyneistä alkaen ja taudista riippuen jopa täysi-ikäisyyteen saakka. Kajaanissa syntyvien vauvojen hoito kuuluu myös työnkuvaamme. Lisäksi klinikassamme on lastenneurologian poliklinikka. Meillä on lämminhenkinen porukka, tiivis yhteisö jossa on helppo kysyä apua ja toimia yhdessä tiiminä myös tiukoissa tilanteissa!

Vastapainoa työlle tuovat Kainuun hyvät harrastusmahdollisuudet. Kauniissa vaaramaisemissa on mahtavaa retkeillä, suunnistaa, hiihtää tai kerätä marjoja vuodenajasta riippuen!"

Opiskelijasta ammattilaiseksi

Tuemme erilaisia urapolkuja ja pyrimme mahdollistamaan myös opiskelun työn ohessa. Anna opiskeli ensin lähihoitajaksi ja on nyt valmistumassa sairaanhoitajaksi. Kurkkaa Annan tarina!

Hammashoitajaksi Kainuuseen

Hammashoitajamme Anni Paavola kertoo työstään Sotkamon hammashoitolassa "Kainuussa on hyvä olla".

Kiinnostuitko, annamme mielellämme lisätietoja työskentelystä Kainuun hyvinvointialueen eri hammashammashoitoloissa:

Johtava hammaslääkäri Anni Temonen p. 044 797 0413

Oh Sanna Tolonen p. 044 797 4240

Tule vaarojen hallitsijaksi Kainuuseen!

Kainuun pelastuslaitos etsii jatkuvasti henkilöstöä määräaikaisiin pelastustoiminnan tehtäviin. Jos olet pelastusalan ammattilainen tai opiskelija, ota yhteyttä tulosyksikön päälliköihin.

Jorma Pikkarainen
palopäällikkö
044 7100 325

Jukka Heikkinen
palopäällikkö
044 7100 531

Avoimet työpaikat