Skip to main content

Dataskyddsbeskrivning för webbesökare till tjänsterna Kuntarekry.fi och Kuntarekrytointi.fi

Artiklarna 12, 13 och 14 i allmänna dataskyddsförordningen ((EU) 679/2016).

I denna dataskyddsbeskrivning ger vi den information om behandlingen av dina personuppgifter och de rättigheter som du i egenskap av registrerad har med stöd av den allmänna dataskyddsförordningen.

Ändringar i dataskyddsutdrag

Vi utvecklar ständigt våra tjänster. Vi kan uppdatera denna dataskyddsutdrag vi behov. Ändringarna kan också vara relaterade till en lagändring. Om de ändringar som ska göras är väsentliga, kommer vi att meddela dig på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på ett annat lämpligt sätt.

Vi rekommenderar dig att regelbundet granska innehållet i denna dataskyddsutdrag för att få information om eventuella ändringar i detta uttalande.

Senast uppdaterad 31.12.2020: företagsnamnet FCG Talent Oy ändrades till FCG Finnish Consulting Group Oy. 17.1.2024: FCG Finnish Consulting Group Oy > FCG Digital Oy

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

FCG Digital Oy
Osmovägen 34, 00610 Helsingfors
PB 950, 00601 Helsingfors

2 ANSVARSPERSONER OCH/ELLER KONTAKTPERSONER FÖR REGISTERÄRENDEN

Kontaktinformation till rekryteringssystemets riksomfattande systemadministratör, registerförare och dataskyddsombud:

Dataskyddsombud: Juha Aartoaho
E-post: tietosuojavastaava(at)fcg.fi
Global Admin: Risto Kökkö
E-post: risto.kokko(at)fcg.fi

3 REGISTRETS NAMN

Register över webbesökare i tjänsterna Kuntarekry.fi och Kuntarekrytointi.fi och över profiluppgifter i tjänsten Kuntarekry.fi.

4 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Webbesökare i tjänsterna Kuntarekry.fi och Kuntarekrytointi.fi

Syftet med registret

Personuppgifter behandlas för att säkerställa funktionaliteten i tjänsterna Kuntarekry.fi och Kuntarekrytointi.fi samt för utveckling av tjänsten. Utveckling av processer, affärsverksamhet och system; inklusive testning, baseras på behandling av personuppgifter.

Rättsgrunder för behandlingen

Behandlingen av personuppgifter baseras på den personuppgiftsansvariges intresse till den del behandlingen av personuppgifter är nödvändig för tjänstens funktionalitet.

Rättsgrunden för behandling av personuppgifter är ditt samtycke, då vi behandlar personuppgifter för utveckling av tjänsten. Du kan administrera dina samtyckesuppgifter via webbläsare. Se närmare instruktioner för administration i delen praxis för kakor

Arbetssökande registrerade i tjänsten Kuntarekry.fi

Syftet med registret

Personuppgifter behandlas för tjänsten Kuntarekry.fi som den personuppgiftsansvarige tillhandahåller de registrerade. I tjänsten kan registrerade skapa en personlig användarprofil och sedan sammanställa arbetsansökningar som skickas till arbetsgivare i tjänsten enligt användarens val.

Användare kan också ta emot rekommendationer om lämpliga platsannonser via tjänsten. Den personuppgiftsansvarige lagrar i detta syfte i tjänsten profiluppgifter som de registrerade matat in i tjänsten.

Rättsgrunder för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. Avtalet består i detta fall av användarvillkoren för Kuntarekry.fi, vilka den registrerade godkänner då hen börjar använda tjänsten.

5 REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL

Webbesökare i tjänsterna Kuntarekry.fi och Kuntarekrytointi.fi:

I registret över tjänsternas webbesökare lagras följande uppgifter:

- Tidsstämpel för tjänstens användning

- Din IP-adress

- Vilka webbsidor i tjänsterna Kuntarekry och/eller Kuntarekrytointi.fi du har besökt

- Ändrat användarnamn (användarnamnet genereras på webbesökarens utrustning)

- Från vilken sida du gått in på webbplatsen Kuntarekry.fi och Kuntarekrytointi.fi, om du gått in via en webblänk

- Uppgifter om utrustning, operativsystem och webbläsare

- Språk som använts i tjänsten

- Session-ID

Om du är inloggad som användare på tjänsterna Kuntarekry och/eller Kuntarekrytointi.fi, samlas även följande uppgifter: Kuntarekry/Kuntarekrytointi-programvarans roll och organisation i tjänsten.

Arbetssökande som är registrerade i tjänsten Kuntarekry.fi:

De registrerade personuppgifterna omfattar uppgifter som de registrerade sparat i sin personliga arbetssökarprofil samt sina användarnamn och lösenord för Kuntarekry.fi.

De registrerade kan själv ändra de uppgifter som sparats i profilen.

Uppgifter som sparas om de registrerade omfattar

(a) grundläggande uppgifter och uppgifter som gäller identifiering, såsom namn, födelsetid, kön, telefonnummer, e-postadress, språk som användaren använder i ansökningsportalen;
(b) uppgifter om utbildning, såsom avlagda examina, fort- och tilläggsutbildning;
(c) uppgifter om arbetshistoria, såsom tidigare arbetsgivare, uppgiftsbenämning beskrivning av arbetsuppgifter, längd på arbetsförhållande;
(d) användarnamn och lösenord;
(e) teknisk användningsinformation i systemet; audit trail och loggdata.

I fråga om rekrytering bör det påpekas att varje arbetsgivare väljer de specifika frågor som ingår i rekryteringsformuläret. Den arbetsgivare som annonserat på Kuntarekry.fi är personuppgiftsansvarig med avseende på de personuppgifter som lämnats på rekryteringsblanketten om och när den registrerade beslutar att skicka en ansökan till arbetsgivaren. Vilka uppgifter om arbetssökanden som inhämtas och sparas i rekryteringssystemet beror på de rekryteringsspecifika frågorna på formuläret och på vilka uppgifter den registrerade uppger och sparar i systemet. FCG Digital Oy är i dessa fall, då det tillhandahåller en tjänst till en personuppgiftsansvarig arbetsgivare, personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter för den arbetsgivaren och på dennes vägnar.

6 REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OCH MOTTAGARE TILL UPPGIFTERNA

Den personuppgiftsansvarige lämnar inte ut personuppgifter från registret till utomstående.

FCG Digital Oy använder underleverantörer i sin verksamhet. Underleverantörerna behandlar personuppgifter enligt FCG Digital Oy:s direktiv och använder inte uppgifterna i sin egen verksamhet.

Webbesökare i tjänsterna Kuntarekry.fi och Kuntarekrytointi.fi:

Registrerade kan skicka ansökningar till valda arbetsgivare via tjänsten, och efter insändande av ansökan blir arbetsgivarorganisationen i fråga personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifterna i den ansökan som sparats i och skickats via systemet.

Arbetssökande som är registrerade i tjänsten Kuntarekry.fi:

Registrerade kan skicka ansökningar till valda arbetsgivare via tjänsten, och efter insändande av ansökan blir arbetsgivarorganisationen i fråga personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifterna i den ansökan som sparats i och skickats via systemet.

7 ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

FCG Digital Oy kan överföra personuppgifter till organisationer utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, det vill säga i så kallade tredje länder.

Sådana informationsöverföringar kan genomföras vid uppfyllelse av något av följande villkor:

 • EU-komissionen har beslutat att dataskyddet är på en tillräcklig nivå i det aktuella landet.
 • Andra nödvändiga säkerhetsåtgärder har införts till exempel genom att följa de modellavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt eller säkerställa att företag som behandlar uppgifter har gällande bindande regler.

8 PROFILERING & AUTOMATISKA BESLUT

Webbesökare i tjänsterna Kuntarekry.fi och Kuntarekrytointi.fi:

Personuppgifter kan behandlas för profileringssyften för utveckling av verksamheten. Automatiska beslut eller sådan profilering vars följder skulle vara betydande vid beslutsfattande eller som har rättsliga följder för en person, förekommer inte.

Arbetssökande som är registrerade i tjänsten Kuntarekry.fi:

Personuppgifter kan behandlas i profileringssyfte för att kunna rekommendera utannonserade anställningar till arbetssökanden på basis av kakor. Automatiserat beslutsfattande eller profilering som i betydande grad påverkar beslut rörande personen i fråga (som beslut om rekrytering) eller som har rättsliga följder för hen förekommer inte. Du kan administrera kakor via webbläsaren. Närmare anvisningar för administrationen i praxis för kakor.

9 PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Från registret skapas inte manuellt material.

Den personuppgiftsansvarige säkerställer att informationsmaterial som behandlas digitalt behandlas i enlighet med gällande datasäkerhetspraxis. Datasäkerhetspraxis omfattar bland annat kryptering av informationsmaterial vid dataöverföring, begränsning av behörigheter och uppdatering av programvara.

Den personuppgiftsansvariges medarbetare har förbundit sig till tystnadsplikt och till sekretess angående uppgifter som kommit till kännedom vid behandling av personuppgifter.

10 FÖRVARING OCH FÖRSTÖRANDE AV UPPGIFTER I PERSONREGISTER

De registrerade personuppgifterna sparas endast så länge och i den omfattning som behövs för att uppfylla det syfte i vilket uppgifterna har inhämtats.

Den personuppgiftsansvarige som svarar för att förvara och radera de registrerades profiluppgifter är FCG Digital Oy.
(A) Om användarnamnet inte använts på två (2) år, raderas både användarnamnet och profiluppgifterna.
(b) Jobbansökningar som inte sänts tas bort automatiskt efter sex (6) månader.
(C) I öppna jobbansökningar bestämmer användaren själv hur länge hens öppna jobbansökan ska gälla. Förvaringstiden kan väljas mellan ett (1) dygn och två (2) år.

Gällande förvaring och radering av ansökningar som skickats till arbetsgivare är det arbetsgivarorganisationen i fråga som i egenskap av personuppgiftsansvarig fastställer förvaringstiderna. Kontakta respektive arbetsgivarorganisation för att kontrollera förvaringstiden för ansökan.

FCG Digital Oy bistår i egenskap av personuppgiftsbiträde arbetsgivarna i deras uppgift som personuppgiftsansvariga genom att automatiskt anonymisera ansökningarna till lediga anställningar två (2) år efter att arbetsgivaren har avslutat behandlingen genom att markera rekryteringen som avslutad. Om rekryteringen inte markeras som avslutad avslutar systemet rekryteringen automatiskt ett år efter att ansökningstiden gått ut. I detta fall sparas ansökningen alltså i systemet i tre (3) år efter ansökningstidens slut.

11 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har följande rättigheter:

 1. Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör hen håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
 2. Rätt att ångra samtycke, när som helst utan att det påverkar lagligheten i den behandling som utförts före ångrandet.
 3. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör hen rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 4. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om de kriterier som fastställs i gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.
 5. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om de kriterier som fastställs i gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.
 6. Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör hen och som hen har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om de kriterier som fastställs i gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.
 7. Rätt att anföra besvär till tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att det förekommer brott mot EU:s allmänna dataskyddsförordning vid behandlingen av hens personuppgifter.
  Begäranden gällande utövandet av de registrerades rättigheter ska riktas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson som framgår ovan.

Om du vill använda ovan nämnda rättigheter, bedöms begäran enligt fall och situation. Märk väl, att vi eventuellt trots din begäran kan förvara och använda dina uppgifter, om det behövs till exempel för att uppfylla lagstadgade förpliktelser, avgöra meningsskiljaktigheter eller säkerställa våra intressen (till exempel rättsskydd).