Skip to main content

Monimuotoisuus kunta-alalla

14.5.2020 15:46 Kaisa Helminen

Monimuotoisuus kunta-alalla

Työyhteisöjen monimuotoisuus on nouseva trendi. Monimuotoisuudella viitataan piirteisiin, jotka erottavat ihmiset toisistaan, kuten esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen tausta, koulutus, asenteet ja arvot. Työnantajana kunta-ala on hyvin monimuotoinen. Organisaatioita on erikokoisia ja erilaisia tehtävänimikkeitä on paljon, joten myös monimuotoisuus näyttäytyy vahvasti kunta-alan työpaikoissa.

Monimuotoisuus näkyy monissa asioissa

Monimuotoisuus voi näkyä työpaikoilla monella tapaa ja sitä voidaan hyödyntää eri tavoin. Monimuotoisuus näkyy hyvin esimerkiksi innovoinneissa ja palveluiden kehittämisessä. Eri taustaiset ihmiset tuovat pöytään erilaisia näkemyksiä, joiden avulla voidaan helpommin kehittää uudenlaisia palvelu- ja toimintamalleja sekä tehostaa työn tekemistä.

Monimuotoisuus ei itsessään kuitenkaan tuo ratkaisuja, vaan se vaatii esimerkiksi johdon ja esimiesten sitoutumista. Monimuotoisuuden tulee olla osa organisaation kulttuuria ja sen tuomat hyödyt on tuotava esille, jotta monimuotoisuutta voidaan edistää. Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen onkin nostettu esiin strategiassa tai toimintasuunnitelmassa.

Monimuotoisuus voimavarana

Monimuotoisuus on työyhteisölle hyvä asia. Kun organisaatioon kuuluu erilaisia taustoja omaavia ihmisiä, voivat he vaihtaa kokemuksiaan sekä oppia toisiltaan. Monimuotoisuus voi auttaa etenkin uusia työntekijöitä saamaan monipuolista oppia työuransa alussa, jolloin monimuotoisuus voidaan nähdä myös rekrytointivalttina.

Työterveyslaitos teettikin monimuotoisuusbarometrin vuonna 2016 ja kunta-alalla 85% vastaajista piti monimuotoisuutta organisaation voimavarana. Monimuotoisuuden nähtiin vaikuttavan positiivisesti työyhteisön yhteishenkeen sekä vähentävän kiusaamista. Kunta-alalla barometriin vastanneet henkilöt nostivat monimuotoisuuden merkityksen tärkeäksi etenkin johtamisessa ja esimiestyössä, työterveyshuollon toiminnassa, henkilöstön koulutuksessa ja työsuojelussa.

Lähteet:

Kuntatyönantajat https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2016/monimuotoisuusbarometri

Työterveyslaitos Monimuotoisuusbarometri 2016: Fokuksessa monikulttuurisuus ja osaaminen.

Tekijät: Barbara Bergbom, Minna Toivanen, Auli Airila, Ari Väänänen.

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista