Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen henkilöstön sijaisuuksia - Karleby stad

Varhaiskasvatus on siirtynyt sähköisen rekrytoinnin käyttöön sijaisten rekrytoinnissa. Mikäli olet kiinnostunut sijaisuuksistamme täytäthän hakemuksesi tähän sijaisrekisteriimme. Tarvitsemme sijaisia varhaiskasvatuksessa seuraaviin tehtäviin: lastenhoitaja, opettaja, erityisopettaja, avustaja, leikkikenttätyöntekijä ja perhepäivähoitaja.

Småbarnspedagogik har övergått till elektronisk rekrytering vid rekrytering av vikarier. Vänligen fyll i din ansökan i det här vikarieregistret om du är intresserad av våra vikariat. Vi behöver vikarier inom småbarnspedagogik till följande uppgifter: barnskötare, lärare, speciallärare, assistent, lekplatsarbetare och familjedagvårdare.


Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ao. toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti. Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaistarpeita täytettäessä.

Behörighetsvillkoren bestäms enligt förordningar om behörighetsvillkoren för ifrågavarande befattningar. Också formellt inkompetenta sökande kan beaktas när platser som vikarier tillsätts.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja sijaisrekrytoinnista antavat päiväkodin johtajat/Mera information om rekryteringen av vikarier ges av daghemsföreståndarna
Sanna Forslund
sanna.forslund@edu.kokkola.fi puh. 044 780 9772
Tuija Hakunti
tuija.hakunti@edu.kokkola.fi puh. 044 780 9102.

Lisätietoja

Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on 47 000 asukkaan monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen tuotantorakenne. Kokkolan kaupungin sivistystoimen palveluksessa on n. 1300 henkilö. Varhaiskasvatus on osa sivistystointa. Kaksikielinen varhaiskasvatuspalvelu on jaettu 5 alueeseen, joissa on perhepäivähoitoa ja yli 20 päiväkotia. Kaupungissa on 22 suomenkielistä ja 8 ruotsinkielistä perusopetuksen koulua. Sivistystoimen henkilöstölle tarjotaan työuran alussa mentorointia. Sivistystoimen palvelut ovat vetovoimaisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Ne edistävät hyvinvointia ja rakentavat yhteistä, kestävää tulevaisuutta.

Karleby är ett mångsidigt och tvåspråkigt landskapscentrum som växer och utvecklas. Staden har 47 000 invånare och erbjuder dem utmärkta boendeförhållanden, mångsidig och högklassig basservice samt goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Ett högklassigt utbildningsutbud samt en mångsidig produktionsstruktur hör till stadens styrkor. Karleby stads bildningsväsende sysselsätter ca 1 300 personer. Småbarnsfostran utgör en del av bildningsväsendet. Den tvåspråkiga småbarnspedagogiken är indelad i 5 områden med familjedagvård och över 20 daghem. Det finns 22 finskspråkiga och 8 svenskspråkiga skolor inom grundläggande utbildning i staden. I början av karriären erbjuds personalen inom bildningsväsendet mentorskap. Bildningsväsendets tjänster har attraktionskraft och siktar på framtiden. De främjar välbefinnandet och bygger upp en gemensam och hållbar framtid.

Kokkolan kaupunki - Rökfri arbetsplats Kokkolan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb